© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

1. TROJJEDINOSŤ:
Veríme v jedného Boha, ktorý existuje v trojjedinosti osôb: Otca, Syna a Ducha svätého (Ján 15:26), ktorí sú veční a rovnocenní v dôstojnosti a moci (Matúš 3:16,17)
2. BIBLIA:
Veríme, že Biblia je Slovo Božie, verbálne vdýchnuté Bohom, bezchybné v pôvodnom znení a jazykoch. Je jediným neomylným meradlom viery a života každého kresťana.
3. PLÁN SPASENIA:
Veríme v Ježiša Krista, počatého z Ducha svätého (Matúš 1:20), narodeného z panny Márie (Lukáš 1:35). Jeho smrť na kríži vykúpila hriešnikov a zaistila dostačujíce a úplné odpustenie ich vín (Efezským 1:7). Kristus vstal z mŕtvych, aby nás ospravedlnil (Rimanom 4:25). Vystúpil na nebesia a teraz sedí po Otcovej pravici, a prihovára sa za všetkých , ktorí pristupujú k Bohu skrze Neho (Židom 7:25). V blaženej nádeji očakávame príchod slávy veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (Títovi 2:13).

4. CÍRKEV:
Veríme, že pravá cirkev , ktorá je telo Kristovo (Efezským 1:23), je zjednocovaná Duchom svätým a tvorená všetkými tými, ktorí spoliehajú na Krista ako svojho Spasiteľa (Efezským 2:22, 1. Korintským 12:13).
5. KRESŤANOVA SLUŽBA
S ohľadom na Kristov posledný príkaz (Matúš 28:19,20) a s vedomím, že všetci , ktorí neprijímajú evanjelium, sú stratení k večnému zahynutiu (Ján 3:18,36) veríme, že každý kresťan je zaviazaný aktívne napľňať tento príkaz.. " Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal život večný ." (Ján 3:16).

HCJB GLOBAL je odhodlané byť verné tomuto príkazu nášho Spasiteľa a byť jeho svedkami „...až do posledných končín zeme..“ . V zhode s týmto príkazom chce uskutočňovať boží plán spasenia (Skutky 1:8).
S komunikačnými prostriedkami, ktoré nám Boh dal k dispozícii, je zvesť evanjelia, ktorá je mocou božou ku spaseniu pre každého, kto verí (Rimanom 1:16), prenášaná doslovne do posledných končín zeme.

aaaaaaaaaaaaiii