<bgsound="_RefFiles/TRACK2.mp3" loop=false>

© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

                                       Č o znamená skratka HCJB ?

  Roku 1931 zakladatelia kresťanskej rozhlasovej spoločnosti HCJB Clarence Jones  a Reuben Larson postavili vysoko v horách nad mestom Quito v Ekvádore krátkovlnný vysielač , z ktorého ako  vôbec prví na svete začali šíriť evanjelium Pána Ježiša. Je známe, že každý krátkovlnný rozhlasový vysielač  na svete má pridelenú tzv.volaciu značku. Táto značka pozostáva z povinného prefixu a z doplnkového, voliteľného označenia. Slovenské vysielač e  majú   pridelený prefix OM, Č eská republika má OK, USA majú prefix K, alebo W . Ekvádoru je pridelený prefix HC.
Zakladatelia HCJB sa snažili pridať k povinnej značke HC také doplnkové označenie, ktoré by symbolizovalo jeho poslanie. Keďže v Ekvádore sa hovorí po španielsky, bolo navrhnuté doplnkové označenie JB, Jesus Bendice , čo v španielčine znamená – Ježiš žehná. Bolo dohodnuté, že HC sa bude interpretovať ako Hoy Cristo. Spojením  týchto slov vznikol španielsky názov Hoy Cristo Jesus Bendice, čo v slovenskom preklade znamená  Dnes Ježiš Kristus Žehná.  Skratka má symbolizovať   myšlienku, že Pán Ježiš nám chce žehnať už dnes, nie niekedy potom, v budúcnosti. On je prítomný medzi nami už dnes a chce nás žehnať svojím slovom , ktoré chce zvestovať aj kresťanská rozhlasová spoloč nos ť HCJB .

 Označenie názvu vysielačov pomocou prefixu sa v Európe neujalo, avšak v Amerike sa bežne používa dodnes. Mnoho  rozhlasových stanic  má podobné označenia , napr.stanica KJCB v Houstone , WTBL v Tampe, atď. To, že skratka HCJB nebola  poslovenč
ená v prijateľnej podobe je do istej miery nevýhoda, ale odráža okolnosti a kultúru , v ktorej vznikla a stále,  už viac ako 75 rokov  je verná svojmu názvu  a poslaniu.

aaaaaaaaaaaaiii