© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia
Redakcia vysielania

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345

Bankové spojenie: ČSOB,
Horná 9, 975 50 Banská Bystrica,
 č.ú. 4006644972/7500

Vaše príspevky pre vysielanie môžete 
              posielať na účet:
aaaaaaaaaaaaiii